Rolnictwo ekologiczne

 
 

 

 

Konsekwencje współczesnego gospodarowania w rolnictwie

[schemat] (22 kB)

Zasady rolnictwa ekologicznego

· Wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych, w dostatecznej ilości.
· Działanie wspierające wszelkie procesy życiowe zachodzące w systemach przyrodniczych- zamiast prób zdominowania przyrody.
· Podtrzymywanie i wzmacnianie cykli biologicznych w gospodarstwie; dotyczy to zarówno mikroorganizmów, flory i fauny glebowej, jak roślin i zwierząt gospodarskich.
· Utrzymanie oraz podwyższanie trwałej żyzności gleby.
· Maksymalne wykorzystanie odnawialnych zasobów przyrody w oparciu o regionalną organizację produkcji rolnej.
· Dążenie do zamknięcia obiegu materii organicznej i składników pokarmowych (nawozowych) w obrębie gospodarstwa.
· Stosowanie materiałów substancji nadających się do wielokrotnego wykorzystania lub użytecznego przetworzenia (recykling), w gospodarstwie lub poza nim.
· Zapewnienie zwierzętom gospodarskim warunków zgodnych z potrzebami bytowymi poszczególnych gatunków.
· Unikanie jakichkolwiek form skażenia i zanieczyszczenia środowiska (w następstwie działalności rolniczej)
· Utrzymanie genetycznej różnorodności (bogactwa genetycznego) wszystkich żywych składowych gospodarstwa rolniczego i jego otoczenia, włączając w to ochronę dziko żyjących roślin i zwierząt.
· Zapewnienie producentom rolnym godnego życia - w ONZ-owskim rozumieniu praw człowieka, odpowiednich dochodów oraz satysfakcji wynikającej m. in. z udziału w ochronie przyrody i z poczucia wysokiej rangi zawodu.
· Zwrócenie uwagi na pozaprodukcyjne aspekty gospodarowania rolniczego: ekologiczne i społeczne

Uprawy ekologiczne
Doskonałym sposobem ochrony gleb przed jej zagrożeniami jest prowadzenie tzw. upraw ekologicznych roślin. Największe znaczenie mają w nich metody zapobiegawcze, którym celem jest:
- wzmocnienie naturalnych wrogów różnych szkodników
- redukcja sprawców chorób pochodzenia glebowego
- zmniejszenie podatności roślin uprawnych na choroby i szkodniki -przestrzeganie zalecanych okresów przerw uprawowych roślin na danym polu, co pozwala zapobiec lub zmniejszyć, np. porażeni chorobami
- na zmniejszenie wrażliwości roślin uprawnych na czynniki chorobotwórcze ma również poziom nawożenia, dobór materiału siewnego, gatunków i od uprawianych roślin, stosowanie mieszanek odmian i gatunków, termin wysiewu i biegi uprawowe.
Podsumowując opis metod i środków ochrony roślin należy podkreślić, że w rolnictwie ekologicznym podstawą ochrony roślin jest przede wszystkim profilaktyka. Należy dążyć do uzyskania wysokiego poziomu równowagi ekologicznej agroekosystemów. Rozwojowi naturalnych sprzymierzeńców człowieka w walce ze szkodnikami sprzyja stworzenie im przestrzeni życiowej w postaci żywopłotów, zadrzewień śródpolnych i pasów roślin dziko rosnących. Ważne jest również zwiększenie zdolności pokarmowej dla organizmów pożytecznych przez wczesny wysiew roślin. 

Gospodarstwa ekologiczne w gminie Wolsztyn
Większość gospodarstw ekologicznych to jednocześnie gospodarstwa agroturystyczne. Adresy gospodarstw patrz Agroturysytka.