Odpady

 

 
 

       Śmietniska są tak stare, jak stare są stałe siedziby ludzkie. Gospodarka kraju o rozwiniętej cywilizacji wytwarza ogromne ilości odpadów przemysłowych i coraz większe ilości odpadów komunalnych.
Odpady komunalne stanowią 14% wytwarzanych śmieci. Przeciętny człowiek w ciągu roku produkuje ok. 2 m3 śmieci. Wśród tych śmieci 80 kg stanowią produkty gospodarstwa domowego. 47 kg - papieru 20kg - szkła 9 kg - metali. Problemem staje się w związku z tym znaczna ilość "dzikich" wysypisk śmieci występujących w okolicznych lasach, na łąkach oraz nad wodami powierzchniowymi.

Selekcja odpadów
       Można ją prowadzić trzema sposobami:
1) 1 sposób polega na tym, że odpady zbiera się oddzielnie w miejscu gdzie powstają (np. w gospodarstwie domowym, w zakładach pracy i w przemyśle), a następnie posegregowane odstawie się do odpowiednich przedsiębiorstw utylizacyjnych.
2) 2 sposób polega na sortowaniu i przygotowywaniu ich do ponownego spożycia, odbywa się dopiero w punktach specjalnie do tego celu przeznaczonych
3) 3 sposób to kombinacje dwóch poprzednich.
Oczywiste jest, że pierwsza i trzecia "strategia" składowania odpadów daje najwięcej korzyści i pozwala odzyskiwać surowce o największej czystości.

        A więc wyrzucajmy np. butelki do pojemników na szkło, odstawiamy zużyte bateria do punktów zbiórki, przygotowujemy papier, makulaturę i tekturę dla związków, szkół i stowarzyszeń charytatywnych, które się po nie zgłaszają. W ten sposób przyczyniamy się do tego, że odzyskane zostają ważniejsze surowce.
Szczególnie dużo energii oszczędza się przy recyklingu aluminium. Duża wartość energetyczna rozmaitych składników w odpadach przyczyniły się do rozwoju całego szeregu technologii przetwarzających odpady z gospodarstw domowych.  

      Aż 30% naszych odpadów domowych to odpady ogrodowe i kuchenne. Stanowią one wysoko właściwy surowiec kompostowy, dlatego szkoda je wyrzucać do śmieci. Kompostowanie nie jest trudne, wystarczy zaciszny kątek w ogrodzie położony w półcieniu.
Ważne jest dobre przemieszanie materiałów biologicznych. Grubsze z drobniejszymi, suche z wilgotnymi. Na kompost wrzucamy następujące odpadki :
- skórki i obierki z warzyw i owoców (również cytrynowych)
- fusy z herbaty i kawy (razem z filtrami od papierosów)
- ściętą trawę, liście, gałązki, chwasty.

Gospodarka odpadowa w Wolsztynie 
          Do niedawna jednym z głównych problemów miasta i gminy, w tym zakresie, był brak legalnego wysypiska śmieci dla potrzeb miasta. Poza tym, stałym problemem dla władz miasta była i jest do dziś, niezliczona ilość "dzikich" wysypisk śmieci rozsianych po okolicznych lasach i łąkach oraz nad wodami powierzchniowymi. W związku z powyższym w latach 1990 - 1992 podjęto się realizacji bardzo ważnej inwestycji z tego zakresu, a mianowicie nowoczesnego, odpowiadającego wymogom europejskim, wysypiska odpadów komunalnych w Powodowie koło Wolsztyna. Docelowy obszar przeznaczony na wysypisko odpadów komunalnych dla miasta Wolsztyna wynosi 10ha. Cała inwestycja została podzielona na etapy realizacyjne. Pierwszy etap obejmuje 2ha zlokalizowane w środkowej części przeznaczonego na wysypisko obszaru, posiadającego wokół naturalną osłonę leśną w Wolsztynie. Obszar został ogrodzony, wybudowano zaplecze socjalne i przygotowano pole składowe uszczelniono folią PEHD o grubości 1,5mm. Wysypisko rozpoczęło działalność 1 września 1992 roku.
Ponadto celem stopniowej likwidacji "dzikich wysypisk" wprowadzono począwszy od 1 stycznia 1993 roku uchwalony przez Radę Miejską w Wolsztynie tzw. wskaźnik gromadzenia odpadów na jednego mieszkańca, co umożliwia pobieranie opłat z tytułu wywozu śmieci na wysypisko w sposób ryczałtowy. 
         Kolejnym krokiem było wprowadzenie od 1 kwietnia 1994 pierwszego etapu segregacji odpadów, tj. zakupienie 24 pojemników do gromadzenia papieru i odstawianie makulatury do punktu skupu.
        Przed wprowadzeniem kolejnych etapów segregacji wstrzymuje fakt braku zainteresowania producentów odzyskanym szkłem i szmatami. Wobec szybkiego zapełnienia się wysypiska, w 1995 roku dokonano jego rozbudowy. Gdyby ludzie segregowali śmieci, nie byłoby problemu z szybkim zapełnieniem się wysypisk. Największym problemem są plastiki, które zajmują największą objętość i długo ulegają rozkładowi. 
        W wyniku referendum, które odbyło się 21.09.1997 r. podjęta została uchwała nr XXXVII/ 305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie nie regulująca tryb i odpłatność za utylizacją odpadów produkowanych w każdej posesji. Opłata za wywóz śmieci powstających w gospodarstwach domowych jest stała, niezależna od ich ilości, a mieszkańcy nie płacą za deponowanie odpadów na składowisku. Z tego powodu nikt z mieszkańców gminy nie jest zainteresowany wywożeniem odpadów na "dzikie wysypiska" można więc stwierdzić, że poza zanieczyszczeniami przy drogach, odpady produkowane w gminie nie powinny trafić poza składowisko w Powodowie.
        W związku z prowadzeniem segregacji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych została przeprowadzona ankieta w Wolsztynie, która obrazuje, że aż 94% ankietowanych popiera sortowanie odpadów, przy czym ludzie przeważnie wykorzystują odpady pochodzenia organicznego. Wprowadzony program ma uczynić nieopłacalnym pozbywanie się śmieci własnymi nielegalnymi sposobami.
W mieści i gminie Wolsztyn zastosowano 4 rodzaje różnokolorowych pojemników do segregacji odpadów:
a) niebieski do papierów,
b) zielony do szkła,
c) czerwony do metali,
d) żółty do plastików.

a) Do niebieskiego pojemnika na papiery możemy wrzucać:
- gazety, listy, papier do pisania,
- zeszyty, torebki papierowe,
- kartony, pudełka, tekturę falistą.


Do kontenera przeznaczonego na papiery nie należy wrzucać:
- opakowań zespolonych z folią
- torebek plastikowych, fotografii, pergaminu
- kalki, papieru zabrudzonego lub tłustego


b) Do zielonego pojemnika na szkło możemy wrzucać 
- butelki po napojach,
- słoiki bez nakrętek.


Do kontenera na szkło nie należy wrzucać:
- butelek z tworzyw sztucznych,
- szkła okiennego,
- luster,
- szkła zbrojnego.

c) Do czerwonego pojemnika należy wrzucać:
- kapsle, metalowe nakrętki, puszki po konserwach,
- puszki po piwie i po sokach, folie metalowe, tubki metalowe,
- stare naczynia kuchenne, armatury, rury,
- taśmy stalowe


d) Do żółtych pojemników, przeznaczonych na plastiki należy wrzucać:
- puste butelki typu PET i inne bez nakrętek,
- torebki po zakupach, folie z tworzywa,
- folie budowlane i opakowaniowe,
- pojemniki z tworzywa sztucznego z gospodarstw domowych.


To tych pojemników nie należy wrzucać:
- butelek zabrudzonych,
- tłustych rzeczy z plastiku,
- butelek z nakrętkami.

          Proponuje się, żeby w aptekach odbierano nie wykorzystane leki oraz opakowania. Nie rozwiązano na dzień dzisiejszy składowania innych materiałów niebezpiecznych np. baterii, środków ochrony roślin.

Bardziej szczegółowe informacje na stronie www.wolsztyn.com.pl.


Pamiętajmy !!!         

Dostaliśmy od starszych pokoleń ziemię, której nie możemy zmarnować.
         Nie możemy żyć w brudzie i wychowywać nasze dzieci na stosach śmieci. Tam gdzie jest czysto - tam jest pięknie. Ceny ziemi są wysokie, domy drogie, rynek kwitnie i zjawiają się turyści. Tam gdzie jest czysto - jest bogato. Segregując odpady wytwarzamy towar i wychodzimy z nim na rynek; tym towarem jest czysta woda, pobocza dróg, lasy, piękne krajobrazy. To nasze bogactwo. 
A więc nie czekajcie i do Wolsztyna przybywajcie !!!